Đề tài NC

A. Nafosted:

  1. Nghiên cứu cơ chế phản ứng và động học của một số hợp chất hiđrocacbon liên quan đến hóa học khí quyển và sự cháy (2010-2012), Nguyễn Thị Minh Huệ
  2. Các phương pháp tính toán khám phá tri thức tiềm ẩn từ dữ liệu sinh học hệ thống (2009-2012), Phạm Thọ Hoàn
  3. Khám phá tri thức từ các mạng sinh học bằng các phương pháp học máy, 2011-2013, Trần Đăng Hưng

B. Joint project:

  1. Research and Development of Computational Methods and Applications in Medicine (2009-2012),  JAIST – VAST - HNUE

C. Projects from MOET:

  1. Nghiên cứu lý thuyết sự tạo thành liên kết Hidro chuyển dời đỏ và chuyển dời xanh giữa hợp chất halogen với H2O và H2O2 (2009-2010), Nguyễn Thị Minh Huệ

  2. Phát triển các phương pháp tính toán để phát hiện tri thức từ dữ liệu gien (2008-2009), Phạm Thọ Hoàn
  3. Nghiên cứu, phát triển phương pháp tính toán phát hiện gen gây bệnh từ dữ liệu y sinh (2012-2013), Trần Đăng Hưng
  4. Nghiên cứu chất xúc tác hiệu năng cao trên cơ sở  các cluster kim loại chuyển tiếp (2012-2013), Nguyễn Thị Minh Huệ

D. TRIG:

  1. Xây dựng và áp dụng hóa học tính toán (2008-2011), Nguyễn Thị Minh Huệ

  2. Khai phá dữ liệu và khám phá tri thức từ dữ liệu sinh học phân tử (2008-2011), Phạm Thọ Hoàn
Copyright 2011 Đề tài - Dự án. All Rights Reserved.
Joomla 1.7 templates by hostgator coupon